FBI_Agent (FBI成员)

主任:黄秋野 Qiu-Ye Huang(向野19)
    +86-138-0903-6278 / huangoldesign@nuaa.edu.cn
队长:张雅婷 Zoe Chang(衔蝉17)
    +86-137-7301-9001 / tina_chang70@hotmail.com
顾问:Oddist XN(Oddist 异数家01)

探员:张 琼 June Chang(囡囡99)
探员:祁青青 Qingqing Qi(皮卡68)
探员:唐文兰 Alain Tang(花花66)
探员:小方 Jeff Fang(花花18)

(32)